Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades i pel que  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglament  General  de Protecció de Dades).

Publicació: 4 de maig de 2016

Aplicació directa, no cal transposició.